Våre samarbeidspartnere
Takk til

Hennig-Olsen Is

Hvilke Bærekraftsmål er de viktigste for deres bedrift?

3, 5, 12 og 13. Vi vil ha ekstra fokus på 12 og 13 fremover.

Hvordan jobber dere aktivt med Bærekraftsmålene?

Del av vår daglige drift, men også gjennom spesifikke prosjektarbeid for utvalgte satsningsområder. Bærekraft er en del av vår selskapsstrategi og er ett av fem strategiområder for bedriften.

Har dere noe samarbeid med andre aktører for å bidra i deres samfunnsansvar?

Ja, vi samarbeider med myndigheter, kunder, leverandører og interesseorganisasjoner for å levere best mulig på våre strategiske områder innen bærekraft. Sammen med andre evner vi å se et større bilde og finne de beste løsningene totalt sett.

Sparebanken Sør

Hvilke Bærekraftsmål er de viktigste for deres bedrift?

Vi har prioritert bærekraftsmål 4, 5, 8, 13, 16 og 17. Dette både av hensyn til at vi mener disse bærekraftsmålene er de viktigste, og fordi dette også er de bærekraftsmålene som er mest relevante for vår bransje og som vi kan påvirke positivt.

Hvordan jobber dere aktivt med Bærekraftsmålene?

Vi arbeider med bærekraftsmålene gjennom å sette mål, iverksette tiltak, aktiviteter for forbedring, oppfølging og rapportering. Eksempelvis bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene, er vi i prosess med å integrere ESG (bærekraftige og ansvarlige investeringer) og klima i kredittprosessene våre i BM (Bedriftsmarkedet), utarbeide TCFD rapport (klimarisikoanalyse for finansiell bærekraft), Miljøfytårnsertifisering mv

Har dere noe samarbeid med andre aktører for å bidra i deres samfunnsansvar?

Vi jobber sammen og har dialog med andre banker eksempelvis i forbindelse med implementering av UNEP (FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift). Videre har vi også aktiviteter med andre banker i forbindelse med vår bransjeorganisasjon Finans Norge. Vi har også kontakt med Global Compact Norge og dets medlemmer via enkeltprosjeter og nettbaserte fagseminarer mv. Videre bruker vi i noen grad konsulenter for å bistå oss med enkeltoppgaver. Vi er medlem i Klimapartnere - Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling.